สอน Excel 2016: การสร้างกราฟแบบน้ำตก ​(Waterfall chart)

สอนการสร้างกราฟแบบ Waterfall ซึ่งเป็นกราฟแบบใหม่ที่มีใน Excel 2016 กราฟแบบ Waterfall จะเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยจะมีส่วนย่อยๆ ที่มีการทำผลรวมย่อย ตัวอย่างที่ใช้ในคลิปนี้จะเป็นการสร้างกราฟ Waterfall เพื่อ แสดงการเคลื่อนไหวของจำนวนสินค้า โดยจะเริ่มต้นจาก สินค้าต้นงวด บวก ผลิตเพิ่ม หัก ของเสีย เท่ากับ สินค้ามีไว้ขาย (ผลรวมย่อย) หัก ขาย บวก รับคืน สินค้าคงเหลือปลายงวด (ผลรวม) นอกจากนี้กราฟแบบ Waterfall จะใช้ในการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน ที่มีการแบ่งหมวดของรายการออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ดูกราฟสามารถเห็นสัดส่วนของแต่ละรายการได้ดียิ่งขึ้น ==ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/72jTwZ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0brII3eyaW8

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top