การเสวนา "ธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ Charging Station" (5/6)

การเสวนา "ธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ Charging Station (The Next Business Opportunities from EV Charging Station)" ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคาร 14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกที่มุ่งเป้าไปยังการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ คือการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุ (Charging Station) ที่แพร่หลาย สามารถหาได้ง่ายระหว่างการเดินทางใช้งานของประชาชน การเข้ามาของสถานีอัดประจุนี้จะทำให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0-vGNmf8zg4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top