นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • นำเสนอนิทรรศการและนวัตกรรมของสาขาวิชา ศูนย์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
  • กิจกรรมอื่น ๆ และของรางวัลแจกฟรี!! อีกมากมาย
ประเมินความพึงพอใจสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567
  • ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติบัตร (ออนไลน์) ทันที

เปิดให้ทำแบบประเมินวันที่ 14-23 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ


กิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการ


ผังอาคารสถานที่