อาจารย์ ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อีเมล
patompongkpru@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
4010
ความชำนาญ
ด้านเคมี

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด