ดร. ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อีเมล
saksri_s@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
4010
ความชำนาญ
ด้านเคมี, Organic chemistry, Natural product

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด