อาจารย์ กำไร วรนุช

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
กำไร วรนุช
อีเมล
-@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด