ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
อีเมล
julaluk_t@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4170
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด