อาจารย์ ราตรี บุมี

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ราตรี บุมี
อีเมล
ratree_b@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
4260
ความชำนาญ
เคมีอุตสาหกรรม, เคมีพอลิเมอร์, โครงการวิจัยทางเคมี,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด