อาจารย์ ราตรี โพธิ์ระวัช

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ราตรี โพธิ์ระวัช
อีเมล
ratri_p@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4200
ความชำนาญ
Health

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด