อาจารย์ นิภัชราพร สภาพพร

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
นิภัชราพร สภาพพร
อีเมล
nipat_719@hotmail.co.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด