ผศ. สุวิชญา บัวชาติ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
สุวิชญา บัวชาติ
อีเมล
suwichaya_b@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
ชีววิทยาทั่วไป, เทคโนโลยีชีวภาพ,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด