ผศ. วสุนธรา รตโนภาส

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
วสุนธรา รตโนภาส
อีเมล
wasoontara_r@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4200
ความชำนาญ
Public Health, Obesity, Health Promotion, Nutrition, Nutrition Assessment

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา สาธารณสุขศาสตร์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา โภชนาการอาหารและการกำหนดอาหาร
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา โภชนาการสาธารณสุข