ผศ. ภาเกล้า ภูมิใหญ่

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
อีเมล
dokmai_p@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4260
ความชำนาญ
เคมีทั่วไป, เคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ, โครงการวิจัยทางเคมี, chemistry, Analysis

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด