อาจารย์ นพรัตน์ ไชยวิโน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
นพรัตน์ ไชยวิโน
อีเมล
Noppagunners@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
Environment management, watershed, chemical environmental, GIS

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด