ผศ.ดร. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
อีเมล
nirut_p@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์, แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด