ผศ.ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ชญาดา กลิ่นจันทร์
อีเมล
chayada_k@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4260
ความชำนาญ
เคมีอินทรีย์, ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี, โครงการวิจัยทางเคมี,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด