ผศ. วิจิตร ฤทธิธรรม

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
วิจิตร ฤทธิธรรม
อีเมล
wijitrr@hotmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
ฟิสิกส์ทั่วไป, ดาราศาสตร์, Astronomy, Synchrotron

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด