รศ. อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
อีเมล
umaphonchatwitote@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด