ผศ.ดร. รัชนี นิธากร

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
รัชนี นิธากร
อีเมล
agedtim@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าโครงการศูนย์ต้นแบบการบูรณาการการเรียนรู้เกษตรสู่ธนาคารอาหารตามแนว พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4230
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศึกษาศาสตร์ - เกษตร
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขา เกษตรศาสตร์
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)