รศ.ดร. พงศ์ชัย กลิ่นหอม

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
พงศ์ชัย กลิ่นหอม
อีเมล
phongchai_k@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
055-706555 ต่อ 4230
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด