รศ. พรเพ็ญ โชชัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
พรเพ็ญ โชชัย
อีเมล
phonphen_c@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ข่วยอธิการบดี
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
1010
ความชำนาญ
ชีวเคมี, เคมีทั่วไป, เคมีพื้นฐาน, เคมีประยุกต์, โครงการวิจัยทางเคมี,

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ.(เคมี)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.ม.(เคมี)