กิจกรรม Super moon

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม Super moon

    ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ให้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร บุคคลภายนอก และผู้สนใจ จากข้อมูลของ NASA SKYCAL CSKY Event Calendar เป็นข้อมูลปรากฎการณ์ ปี 2562 มีปรากฎการทางดาราศาสตร์ ที่น่าสนใจสามารถจัดบริการวิชาการให้ความรู้ ได้ดังนี้

    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ด้านดาราศาสตร์ ดังกล่าว ทางศูนย์ฯ จึงขอจัดกิจกรรม Super moon

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณชั้นดาดฟ้าของ อาคารจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการทั่วไป และวิทยากร เพื่อรองรับ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ อย่างแท้จริง

    ดังนั้นจึงขอเชิญชวน บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้ง ผู้ติดตามของบุลคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านและ ขอความกรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เปิดรับสมัครและลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม

และเพื่อเพิ่มความสะดวก ความสนุก และสามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มดาวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โหลดแอพพลิเคชั่น space 4d และ/หรือ skyportal ไว้ในมือถือของท่านด้วย


กำหนดการจัดงานกำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโพสเมื่อวันที่ 28 January 2019 09:27

เข้าชมแล้วทั้งหมด 662