ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

บริหาร

วิชาการ

บริการวิชาการ

สารสนเทศและศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ชื่อภาษาไทย “ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ชื่อภาษาอังกฤษ “Science and Applied Science Center” ชื่อย่อ “SCIENCE CENTER” ปรัชญา เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พันธกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนใช้ห้องปฏิบัติการในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยี เพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยการฝึกอบรมและการจัดหาครุภัณฑ์เครื่...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข่าวสารหรือกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่
อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม
กำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัตรการ
กำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัตรการ

กำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัตรการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 20 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์