ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

บริหาร

วิชาการ

บริการวิชาการ

สารสนเทศและศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ชื่อภาษาไทย “ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ชื่อภาษาอังกฤษ “Science and Applied Science Center” ชื่อย่อ “SCIENCE CENTER” ปรัชญา เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พันธกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนใช้ห้องปฏิบัติการในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยี เพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุก...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข่าวสารหรือกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กิจกรรม Super moon
กิจกรรม Super moon

อ่านเพิ่มเติม
ศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ
ศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม
ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์